Kienhuishoving.nl

Privacy- en cookieverklaring KienhuisHoving Academy website

Dit is de privacy- en cookieverklaring van de website van de KienhuisHoving Academy (www.kienhuishoving-academy.nl), hierna ‘de Website’. Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die KienhuisHoving N.V. van u als bezoeker van de Website verwerkt. KienhuisHoving N.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring wordt toegelicht hoe er door KienhuisHoving N.V. wordt omgegaan met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de Website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (direct dan wel indirect) herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Denk daarbij aan een naam, e-mailadres en IP-adres.

Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij zorgen er dan ook voor dat de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden:

 • alleen gebruikt voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld;
 • alleen verwerkt als daarvoor een rechtsgrond bestaat;
 • niet met anderen gedeeld, tenzij in deze privacy- en cookieverklaring aangegeven;
 • zorgvuldig beveiligd.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van deze privacy- en cookieverklaring of als u bezwaar wilt maken over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt een e-mail sturen aan privacy@kienhuishoving.nl of gebruik maken van de contactgegevens die vermeld zijn aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring.

Deze privacy- en cookieverklaring is enkel van toepassing op de Website. KienhuisHoving N.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen die op de Website worden genoemd of waarnaar verwezen wordt.

Deze privacy- en cookieverklaring bevat informatie over:

 1. Verwerkeringsdoeleinden en rechtsgronden
 2. Delen van persoonsgegevens
 3. Bewaartermijn
 4. Beveiliging
 5. Websitebezoek en cookies
 6. Uw rechten
 7. Klachten
 8. Wijzigingen
 9. Contactgegevens

 

 1. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende rechtsgrondslagen. Wat deze verschillende doeleinden en rechtsgrondslagen zijn, zullen hierna nader worden toegelicht.

Aanmelden Academy evenementen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel om u te kunnen aanmelden voor onze Academy evenementen, zoals cursussen en masterclasses. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel wordt gebaseerd op twee verwerkingsgrondslagen:

 • Ten eerste verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent. De persoonsgegevens die wij op basis van deze grondslag verwerken zijn aangegeven met een sterretje (*). Het verstrekken van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om uw inschrijving voor het betreffende evenement te voltooien. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw inschrijving niet afstemmen op uw wensen en behoeften en/of de inschrijving niet voltooien.
 • Ten tweede verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. Ons gerechtvaardigde belang is om u (indien nodig) te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot het evenement, op andere wijzen (dan per e-mail) contact met u op te kunnen nemen, en om het evenement af te stemmen op uw wensen, kennis en behoeften. In dit kader verwerken wij bijvoorbeeld adresgegevens, functie, telefoonnummers en persoonsgegevens die u invult in het veld ‘Gewenste onderwerpen’. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij u met betrekking het evenement (mogelijk) minder goed van dienst zijn.

Informeren over soortgelijke evenementen

Als u zich heeft aangemeld voor een Academy evenement, dan kunnen wij u per e-mail informeren over soortgelijke Academy evenementen als waarvoor u zich heeft aangemeld. Deze verwerking baseren wij op ons gerechtvaardigde belang. Ons belang is daarbij om een goede klantrelatie met u te kunnen onderhouden. Bij elk bericht dat wij aan u in dat kader versturen, krijgt u de mogelijkheid om zich af te melden.

Beantwoorden van uw berichten

Voor het doel om te reageren op door u aan ons gestuurde berichten, verwerken wij onder meer de persoonsgegevens die u in en bij het bericht aan ons verstrekt. We baseren deze verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw bericht te kunnen beantwoorden.

Nieuwsbrief

U kunt zich op onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. In dat geval verwerken wij uw naam, geslacht, bedrijfsnaam en e-mailadres. Deze verwerking wordt gebaseerd op uw voorafgaande verleende toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde in trekken. Hoe u dit kunt doen wordt hieronder uitgelegd in de paragraaf ‘Toestemming’.

Websiteonderhoud en -analyse

De verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel om het websitegebruik te analyseren en de Website te onderhouden, vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Ons gerechtvaardigd belang is het onderhouden van de Website en het verkrijgen van informatie over de kwaliteit en efficiëntie van deze website. Voor meer informatie verwijzen wij naar paragraaf 5 van deze privacy- en cookieverklaring.

Toestemming

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van door u verleende toestemming, dan kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@kienhuishoving.nl of contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan dit document. Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan wordt u in iedere nieuwsbrief de mogelijkheid geboden om zich hiervoor uit te schrijven. Hiermee trekt u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief in. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.

 1. Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen met derden worden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Derden waaraan wij persoonsgegevens doorgeven zijn:

 • Hostingdienstverlener Nubium, gevestigd te Enschede, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de naam ‘Euregio Computer Collectief B.V.’, op wiens servers de website draait en de persoonsgegevens en data opgeslagen worden;
 • More, onderdeel van Slag bij Almelo B.V.. Deze partij heeft onze website gemaakt en pleegt onderhoud daaraan;
 • Google L.L.C. In het kader van ons gebruik van Google Analytics ontvangt Google een deel van uw IP-adres. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf ‘5. Websitebezoek en cookies’.

Indien de wet dit vereist hebben wij met onze ontvangers conform de toepasselijke privacywet- en regelgeving (sub-)verwerkersovereenkomsten gesloten. Naast het hierboven genoemde stellen wij persoonsgegevens aan derden ter beschikking als een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel ons daartoe verplicht.

 1. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van de hierboven genoemde doeleinden, tenzij er een langere bewaartermijn geldt op grond van de wet. Persoonsgegevens worden na het verstrijken van de bewaartermijn zo spoedig mogelijk verwijderd. Zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of andere berichten, zullen we uw persoonsgegevens verwijderen.

Voor de specifieke bewaartermijnen van de verschillende cookies wordt verwezen naar paragraaf 5.

 1. Beveiliging

Ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

 1. Websitebezoek en cookies

Op de Website wordt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die de Website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de Website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

De Website gebruikt de navolgende cookies:

Type cookie Leverancier Doel Verwerkingsgrondslag Bewaartermijn
Analytische cookie Google LLC Het analyseren van websitegebruik. Dit cookie is privacyvriendelijk ingesteld conform de aanwijzing van de Autoriteit Persoonsgegevens en kan daarom geplaatst worden zonder dat daarvoor uw toestemming nodig is. Ons gerechtvaardigd belang om de website te onderhouden en het websitegebruik te analyseren 24 maanden
Functionele cookie Om de websitepagina’s goed op uw device weer te geven Ons gerechtvaardigd belang om onze website te kunnen exploiteren 12 maanden

Google is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Dit betekent dat Google een passend beschermingsniveau biedt ten aanzien van de verstrekte persoonsgegevens. Ondanks dat Google buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, mogen de persoonsgegevens dan ook wel aan haar worden doorgegeven. Voor meer informatie verwijzen wij naar https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=nl.

 1. Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (meer) juist of volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te rectificeren en / of in bepaalde gevallen, te verwijderen. U kunt ook een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een andere partij.

Wij wijzen u ook op uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang (vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen) of – indien van toepassing – tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Uw verzoek of bezwaar kunt u sturen naar privacy@kienhuishoving.nl. U kunt ook gebruik maken van  de contactgegevens zoals vermeld onderaan dit document. Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie aan te leveren om zo uw identiteit te bevestigen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

 1. Klachten

U hebt te allen tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

 1. Wijzingen

We kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De meest recente versie zal na aanpassing zo spoedig mogelijk op de Website beschikbaar zijn.

 1. Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen per e-mail via privacy@kienhuishoving.nl of per post:

KienhuisHoving N.V.

t.a.v. de voorzitter van het bestuur
Pantheon 25
7521 PR Enschede

Postbus 109
7500 AC Enschede

(053) 480 42 00
KvK 08124589

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 15 oktober 2018.