Kienhuishoving.nl

Events
Ontwikkelingen in het bouwcontractenrecht

Het bouwcontractenrecht is voortdurend in ontwikkeling. De markt vraagt steeds vaker om complexe contractvormen zoals die op basis van de UAV-GC 2005, Design&Build contracten en DBFMO contracten. Door vergaande ketensamenwerking en het aangaan van horizontale samenwerkingsverbanden kan steeds vaker op efficiënte wijze worden aangesloten bij deze groeiende vraag. Er blijkt echter ook dat het werken met deze contracten in de praktijk nogal eens tot problemen leidt.

De rolverdeling tussen opdrachtgever/opdrachtnemer en de regeling van de aansprakelijkheid onder deze contracten wijkt op belangrijke punten af van de traditionele bouwcontracten. Ook dient de hoofdaannemer/opdrachtnemer deelaspecten van deze contracten die niet zijn expertise zijn, bijvoorbeeld ontwerp, delen van de uitvoering of onderhoud, “door te contracteren”.

Tijdens deze bijeenkomst zal worden ingegaan op de vraag of en in hoeverre dit door contracteren nog kan op basis van het traditionele back-to-back principe, en wordt advies gegeven over de wijze waarop juridische knelpunten kunnen worden opgelost. Er wordt aandacht besteed aan de juridische kwalificaties van de diverse deelcontracten, de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, waaronder niet alleen de UAV-GC, maar ook De Nieuwe Regeling 2011 en samenloop tussen deze regelingen.

Verder wordt aandacht besteed aan de verhouding onderaannemer-hoofdaannemer-opdrachtgever in relatie tot de rechtsbescherming in deze keten. In hoeverre hebben bedingen die aansprakelijkheid beperken derdenwerking? Bijvoorbeeld in de situatie dat een onderaannemer jegens een derde een beroep wenst te doen op de aansprakelijkheidsbeperking die geldt tussen de opdrachtgever en hoofdaannemer?

Uiteraard is er tijdens het seminar ruimschoots gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.